Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 10 : 1.068
Năm 2021 : 16.161

Thực hiện Công văn số 1388/GDĐT- MN ngày 18/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT  TP  THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN HUỐNG THƯỢNG

 
  

Số:89 /BC-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     TP. Thái Nguyên, ngày 23 tháng  5 năm 2021

  1. BÁO CÁO
  2. Tổng kết năm học 2020-2021
 
  

Thực hiện Công văn số 1388/GDĐT- MN ngày 18/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non thành phố Thái Nguyên; Kế hoạch số 151/KH -MNHT ngày 23/9/2020 của Trường Mầm non Huống Thượng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trường Mầm non Huống Thượng báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

1.1. Triển khai, chỉ đạo thực hiện các văn bản theo Luật Giáo dục năm 2019 đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý giáo dục mầm non, trong đó tập trung vào: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển GDMN; Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở GDMN và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Kế hoạch phát triển GDMN  giai đoạn 2020-2025; Thông tư 52/2020/ TT- BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư ban hành điều lệ trường mầm non; Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN; Thông tư 50/2020/ TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; Thông tư Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng trong các cơ sở GDMN Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025; Cán bộ quản lý gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; Khẳng định được vai trò của mình đối với nhà trường, đối với địa phương; có uy tín trong nhân dân và đồng nghiệp. Huy động được cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

1.2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình:

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động theo Thông tư 52/2020/ TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non. Thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính theo Công văn số 1849/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2020 của SGDĐT; Công văn số 1438/UBND-KHTC ngày 15/9/2020 của UBNDTP Thái Nguyên về thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các văn bản hướng dẫn công tác tài chính hiện hành.

Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tự chủ gắn với thực hiện dân chủ nhà trường theo Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập;

 Cán bộ quản lý gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; Khẳng định được vai trò của mình đối với nhà trường, đối với địa phương; có uy tín trong nhân dân và đồng nghiệp. Huy động được cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

 Trao quyền chủ động và tạo mọi điều kiện cho cá nhân và các tổ chuyên môn sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

 Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

Thực hiện hệ thống thông tin điện tử trong quản lý. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. Nhà trường, các tổ công tác và bộ phận chuyên môn đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định.

Việc đảm bảo thực hiện thông tin, báo cáo về bộ phận văn phòng nhà trường được đánh giá là một trong những tiêu chí thi đua của mỗi cá nhân trong năm học 2020-2021.

Thực hiện chuyển đối số ngành giáo dục theo công văn số 112/GDĐT-CNTT ngày 03/02/2021 về việc triển khai các công việc thực hiện “Chuyển đổi số ngành giáo dục” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số nhằm đổi mới căn bản, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý nhà trường: Phần mềm quản lý nhà trường, sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự để tính lương, hồ sơ nhân sự, dạy học trực tuyến

2. Quy mô nhóm, lớp; tỷ lệ huy động trẻ; tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường

          Quy mô phát triển: Tổng số nhóm lớp: 11 lớp, số trẻ đến trường: 336 trẻ giảm so với năm học trước 03 trẻ.

 + Mẫu giáo 5 tuổi: 3 lớp; số trẻ 5 tuổi đến trường: 115 trẻ. Tăng so với số trẻ năm học trước là 02 trẻ.

 

Độ tuổi

Số lớp

Số trẻ

Tỷ lệ huy động

Tăng, giảm

Số trẻ điều tra/ địa bàn

Tỷ lệ%

Số lớp

Số trẻ

Nhà trẻ

02

47

296

16

0

Giảm 9

Mẫu giáo 3-4 tuổi

03

96

125

77

0

Tăng 30

Mẫu giáo 4-5 tuổi

03

78

90

87

0

Giảm 26

Mẫu giáo 5-6 tuổi

03

115

124

93

0

Tăng 02

Tổng:

11

336

635

53

0

 

- Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kinh phí:

+ Làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân xã Huống Thượng và UBND thành phố quy hoạch vị trí và đưa vào kế hoạch xây dựng trường mới đảm bảo có đủ diện tích đất, đủ phòng học và các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu cho nhân dân gửi con đến trường học.

+ Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi: Thực hiện tốt công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi tại các lớp, phòng chức năng. Giáo viên các lớp có ý thức và thực hiện tốt việc bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng đồ chơi. Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.

- Các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo: không

Tổng kinh phí: 3.401.548.684đ trong đó:

- Ngân sách nhà nước: 3.401.548.648đ

+ Ngân sách chi thường xuyên: 3.269.612.648đ

+ Ngân sách xây dựng cơ bản: 0đ

+ Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: 131.936.000 đ

- Xã hội hóa giáo dục: 0đ

+ Nguồn khác: 0đ

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em

3.1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SGDĐT ngày 06/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020; Kế hoạch số 79/KH- BCĐ ngày 20/4/2020 của UBND TP Thái Nguyên về Kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.

- Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNT năm 2020.

 - Thực hiện tốt công tác điều tra số liệu trẻ trên toàn địa bàn xã, hồ sơ phổ cập đầy đủ theo quy định, triển khai cập nhật số liệu, thực hiện các loại báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ. 

- Nhà trường huy động cán bộ giáo viên điều tra phổ cập đến từng hộ gia đình, vận động trẻ trong độ tuổi đến trường 100%. Bố trí giáo viên có đủ trình độ trên chuẩn dạy lớp 5 tuổi, tham gia hoạt động các phong trào có hiệu quả.

 - Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra đánh giá theo quy định. Qua kiểm tra, đánh giá được công nhận duy trì PCGDMNT năm 2020.

3.2.Tiếp tục thực hiện Công văn số 868/SGDĐT-TCCB ngày  01/6/2018 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

- Trẻ được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước: Tổng số trẻ:14; tổng số tiền: 17.677.500 đồng

Chế độ miễn giảm

Nhà trẻ

Mẫu giáo 3 tuổi

Mẫu giáo 4 tuổi

Mẫu giáo 5 tuổi

Số trẻ

KP

Số trẻ

KP

Số trẻ

KP

Số trẻ

KP

Miễn giảm học phí

 

 

 

 

 

 

3

375.000

Hỗ trợ CP học tập

 

 

 

 

 

 

3

1.500.000

Hỗ trợ ăn trưa

 

 

1

1.098.000

3

3.294.000

8

7.344.000

Miễn giảm 50%

 

 

1

87.500

3

262.500

8

587.500

Miễn giảm 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ cho học sinh dân tộc rất ít người

 ( NĐ57)

 

 

1

3.129.000

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

3

4.314.500

6

3.556.500

22

9.806.500

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

Nhà trường đã chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về “Xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non”, đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho trẻ. Nhà trường thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, để kịp thời phát hiện khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động. Trong học năm học 2020 - 2021 không có trẻ bị tai nạn đáng tiếc xảy ra trong nhà trường.  

Nhà trường đã thực hiện tốt các quy định về môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên ký cam kết “Nói không với bạo lực học đường”. Kết quả: Trong năm học không có giáo viên nào vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT đảm bảo cụ thể, phù hợp. Công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

          4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ của trẻ

          Tăng cường các điều kiện chăm sóc giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhóm lớp để nâng cao sức khỏe cho trẻ. Đảm bảo 100% số trẻ đến trường được ăn bán trú tại trường với mức đóng góp là 17.000đ/ngày/trẻ. Đảm bảo khẩu phần ăn cân đối thành phần các chất sinh năng lượng (P, L, G) theo quy định trong chương trình giáo dục mầm non. đa dạng hóa thực phẩm, đảm bảo năng lượng cung cấp/ ngày ở trường theo quy định tại văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục mầm non. Thực đơn của trẻ được thay đổi theo ngày, theo mùa, có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn; bếp ăn có hợp đồng mua bán thực phẩm theo đúng quy định.

          Tạo điều kiện, cử CBGV, nhân viên dinh dưỡng tham dự lớp tập huấn về dinh dưỡng, VSATTP đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên nhân viên. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định. Ký hợp đồng mua bán thực phẩm; đảm bảo tuyệt đối VSATTP, 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm; có các phương án phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phương án phòng chống cháy.

- Đối với nhà trẻ: Số trẻ được cân - đo: 47

+ Số trẻ nhà trẻ bình thường cân nặng: 47/47 trẻ tỷ lệ 100%; trẻ bình thường chiều cao 47/47 trẻ tỷ lệ 100%

+ Số trẻ nhà trẻ SDD thể nhẹ cân: 0 tỷ lệ: 0%

+ Số trẻ nhà trẻ SDD thể thấp còi: 0 tỷ lệ; 0%

+ Trẻ bị SDD thể nhẹ cân và thể thấp còi: 0 trẻ: tỷ lệ 0%

+ Số trẻ nhà trẻ thừa cân, béo phì; 0 trẻ: tỷ lệ 0%

- Đối với mẫu giáo: Số trẻ được cân - đo:

+ Số trẻ mẫu giáo bình thường CN: 285 trẻ  tỷ lệ: 98,9% trẻ bình thường CC: 286 trẻ tỷ lệ 98,6%

+ Số trẻ mẫu giáo SDD thể nhẹ cân: 01trẻ tỷ lệ: 0.35 %

+ Số trẻ mẫu giáo SDD thể thấp còi: 0 trẻ tỷ lệ 0%

+ Trẻ bị SDD thể nhẹ cân và thể thấp còi: 02 trẻ tỷ lệ 0,7%

+ Số trẻ mẫu giáo thừa cân, béo phì 0 trẻ tỷ lệ 0%

* Kết quả đánh giá chỉ số BMI của trẻ mẫu giáo 5 tuổi:

Tổng số trẻ 115

+ Bình thường: 105 trẻ

+ Thừa cân: 05 trẻ

+ Béo phì: 0 trẻ

+ Suy dinh dưỡng thể gầy còm mức độ nặng: 0

+ Suy dinh dưỡng thể gầy còm: 05trẻ

          - Nhà trường phối hợp với trạm Y tế xã để thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Y tế nhà trường  xây dựng kế hoạch và có các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ em trong các cơ sở GDMN, Phối hợp với Trạm Y tế xã tiêm phòng bại liệt cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc quy định về công tác y tế trường học (Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác y tế trường học). Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá tình trạng sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.

Nhà trường tiếp tục cải thiện  nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ. Thực hiện phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non theo công văn số 1772/SGDĐT-GDMN ngày 25/8/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc chỉ đạo thực hiện công tác nuôi dưỡng và ăn bán trú cho trẻ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1520/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc quản lí và sử dụng các sản phẩm từ Sữa

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác y tế trường học, kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khỏe, dự phòng các bệnh không lây nhiễm theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025”, tăng cường tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý giúp trẻ phát triển về thể chất; phối hợp với gia đình trẻ xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì. Phấn đấu khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì và giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi so với đầu năm học giảm dưới 5%.

Trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 nhà trường đã nghiêm túc thực hiện theo các công văn của chính phủ trong việc phòng, chống dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch. Tổ chức triển khai, tập huấn trực tuyến cho cán bộ giáo viên, nhân viên chỉ đạo các nhóm lớp vệ sinh ngâm rửa đồ dùng, đồ chơi, cánh cửa, tay nắm cửa… bằng dung dịch cloramin B, phun thuốc khử khuẩn trong và ngoài lớp học. Phân công cán bộ, giáo viên trực đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời giữa nhà trường với phụ huynh. Xây dựng phương án cho trẻ đi học lại sau thời gian nghỉ dịch. Đảm bảo giãn cách giữa các trẻ theo quy định, thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công sở. Mua bổ sung trang thiết bị đồ dùng y tế như: máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, nước rửa tay lifeboy, găng tay y tế, khẩu trang…đảm bảo đủ nước sạch, nước ấm cho trẻ, tổ chức cho trẻ ăn ngủ đúng giờ giấc, hợp vệ sinh.

Thực hiện tốt các quy định về công tác VSATTP, thường xuyên kiểm tra bếp ăn, kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP cho trẻ, tiến hành kiểm thực 3 bước thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ y tế quy đinh,  không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong năm học;

         4.3. Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Công tác tập huấn: Căn cứ vào các kế hoạch Phòng Giáo dục triển khai nhà trường xây dựng kế hoạch tập tuấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bám sát nội dung kế hoạch của Phòng cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị. Tăng cường các điều kiện, trang bị tài liệu, học liệu; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.

Trong năm học 2020 - 2021 nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các chuyên đề:

Tập huấn công tác Chuyển đổi số:  Nhà trường triển khai các Thông tư, công văn hướng dẫn,  kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã xây dựng.

Tập huấn công tác tự đánh giá trường mầm non: Công tác tự đánh giá trường mầm non, triển khai các Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT, thông tư 13/2020/BGDĐT, công văn 5942/2018 hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

+ Tập huấn công tác bán trú tại trường mầm non

+ Hướng dẫn quy trình phòng chống bạo hành trẻ trong trường mầm non

+ Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

+ Tập huấn công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, nhân viên

+ 100% CB, GVNV  tham gia  học tập chính trị hè 2020. Phân công CB,GV cốt cán tham dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.   

- Đổi mới các hoạt động sinh hoạt chuyên môn:

Toàn trường thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. GV có đầy đủ tài liệu, tham gia bồi dưỡng chuyên môn theo từng khối lớp, tích cực đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường lớp học phù hợp cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm.

Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị trong nhà trường; tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (đảm bảo cụm trường tổ chức 1 chuyên đề/1 học kỳ); Nhà trường sinh hoạt chuyên môn theo cụm chuyên môn trung tâm. Trong năm học vừa qua cụm đã thực hiện được 02 chuyên đề tại trường mầm non Liên Cơ Thành phố và trường mầm non Linh Sơn. Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức được 02 chuyên đề cho trẻ tại 02 lớp MG 4-5 tuổi B1 và 5 – 6 tuổi A1.

           Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên môn trong tổ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm góp phần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng chuyên môn, nhất là việc vận dụng phương pháp đổi mới cho phù hợp. Lựa chọn một số lớp thực hiện chuyên đề cấp trường và dự sinh hoạt chuyên môn.

Thực hiện có hiệu quả nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, các tổ chuyên môn, từng bước giảm hồ sơ sổ sách đối với cán bộ, giáo viên.

Thực hiện  nghiêm túc chế độ sinh hoạt 1 ngày của  trẻ. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục các chủ đề theo từng khối lớp và thực hiện đầy đủ

  Chuyên môn nhà trường chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực giáo viên, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ..

 Thực hiện thăm lớp, dự giờ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động. Đánh giá kết quả trên trẻ 1 cách chính xác, khách quan.

Xây dựng Kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, thực hiện đúng quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, hướng dẫn tìm nguồn tài liệu, tham khảo qua mạng. Kết quả: 100% CBGV tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch, ghi chép, hồ sơ sổ sách theo quy định.

100% giáo viên vận dụng hiệu quả nội dung bồi dưỡng hè 2020 vào công tác giảng dạy. Thực hiện xây dựng Chương trình giáo dục năm học, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần cụ thể phù hợp cho từng lứa tuổi, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, có đủ 35 tuần thực học. Điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng trẻ, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương; chú trọng việc nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ trong quá trình tổ chức các hoạt động.

Thực hiện phát triển Chương trình, đổi mới phương pháp giáo dục theo định hướng "Lấy trẻ làm trung tâm";

 Năm học  2020 – 2021 nhà trường tiếp tục thực hiện Chương trình GDMN theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN; tăng cường hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện phát triển Chương trình, đổi mới phương pháp giáo dục theo quan điểm giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm"; Đẩy mạnh việc phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong thực hiện Chương trình giáo  dục mầm non.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2” cho các lớp trong trường, hình thức tổ chức các hoạt động trong ngày cũng như các buổi dạo chơi, hoạt động ngoại khóa…Nhà trường, các lớp đã tạo được môi trường giáo dục cho trẻ phù hợp độ tuổi, với việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn, thân thiện đối với trẻ. Sắp xếp các góc hoạt động, vui chơi trong lớp, ngoài trời phù hợp với chủ đề, phát huy được tính tích cự của trẻ. 11/11 lớp có đủ đồ dùng, thiết bị dạy học ở mức độ tối thiểu đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động cho trẻ đạt hiệu quả. Tạo được môi trường giao tiếp khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

100% Giáo viên  có tài liệu và học tập Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non; Tổ chức 11/11 lớp xây dựng môi trường lớp học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 100% xếp loại tốt.

11/11 lớp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hàng tháng có kế hoạch và thực hiện tốt việc phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ trẻ 

Đã chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ, xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình dịch bệnh covid – 19 và thực tế của địa phương.

Nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị tài liệu, học liệu, , bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ, an toàn giao thông, hướng dẫn thực hiện lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe với giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường

          Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp là giai đoạn chuyển tiết  sức quan trọng của trẻ, đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tạo ra một môi trường giáo dục thống nhất và thuận lợi, đây cũng là một nguyên tắc cơ bản được quán triệt trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tạo tâm thế cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 để cha mẹ trẻ và trẻ không bị bỡ ngỡ khi con của họ bước vào cấp học mới thì cán bộ quản lý,giáo viên nhà trường cần trang bị cho phụ huynh những nội dung để chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu năm học, nhà trường luôn giữ mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội gắn bó, thường xuyên có sự kết hợp chặt chẽ thống nhất ba môi trường giáo dục trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 một cách sẵn sàng nhất cả về sức khỏe và tâm thế.

Công tác triển khai cho trẻ làm quen với Tiếng Anh:

Trong năm học 2020 – 2021 nhà trường đã tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi học Tiếng Anh với tổng số 106 cháu của cả 3 độ tuổi.

          Phát hiện sớm, can thiệp sớm, đảm bảo giáo dục hòa nhập có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ khuyết tật, thực hiện chế độ chính sách cho trẻ em. Năm học 2020-2021 nhà trường có 01 học sinh khuyết tật vận động, nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho trẻ em và giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo đúng quy định.

- Kết quả đánh giá trẻ cuối giai đoạn của từng độ tuổi:

                       Độ tuổi                      

Lĩnh vực

phát triển

Nhà trẻ

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

ST Đạt

ST

K. đạt

ST Đạt

ST

K. đạt

ST Đạt

ST

K. đạt

ST Đạt

ST

K. đạt

Lĩnh vực PT thể chất

47

0

95

01

77

01

115

0

Lĩnh vực PT nhận thức

47

0

94

02

76

02

115

0

Lĩnh vực PT ngôn ngữ

47

0

95

01

76

02

115

0

Lĩnh vực PTTC và  KNXH

47

0

96

0

78

0

115

0

Lĩnh vực PT thẩm mĩ

47

0

93

03

77

02

111

04

Tổng cộng

47

0

89

07

70

08

111

04

         4.4. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá trong nhà trường theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo

dục Đào tạo về  việc ban hành quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận

đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non tới toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường và đặc biệt là các thành viên trong hội đồng tự đánh giá.

Có đủ hồ sơ sổ sách, lưu giữ bảo quản để hoàn thành tự đánh giá. Thực hiện công tác tự đánh giá trên phần mềm Kiểm định chất lượng và thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ minh chứng theo đúng quy định. Tạo điều kiện cho các đồng chí trong BGH và giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Qua kết quả đánh giá sơ bộ, nhà trường  tự  đánh giá mức độ: Nhà trường không đạt được cấp độ nào. Nguyên nhân do phòng học còn phải học nhờ phòng chức năng , diện tích nhà trường còn chưa đủ theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong trường mầm non. Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ,

Trên cơ sở tự đánh giá, nhà trường đã xây dựng kế hoạc cải tiến nhằm khắc phục những thực trạng cho các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt như: Tham mưu với UBND xã trình lên UBND TP Thái Nguyên cấp đất để xây dựng trường mới, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh trên địa bàn xã.

- Mục tiêu phấn đấu của nhà trường thời điểm KĐCLGD và công nhận trường chuẩn quốc gia vào tháng 12/2023

5. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg.

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử  của nhà trường theo thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ đào tạo, lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ góp phần chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cấp học, thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.

Tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên được tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, giáo viên mới góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn.Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia học chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non. Triển khai, hướng dẫn giáo viên tìm tài liệu phục vụ cho quá trình học tập. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học BDTX một cách hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác

học tập bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đúng theo qui định.

- Phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đặc biệt kết hợp với BCH công đoàn thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên,  nhân viên theo chế độ hiện hành. 100% CBGV,NV được hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tổng số CB, GV, NV: 38 Trong đó CBQL: 03; GV: 26; (biến chế: 16; hợp đồng: 9); Nhân viên: 9 (biên chế: 02; hợp đồng: 7)

- Định mức giáo viên/lớp: Nhà trẻ 2,5 gv/lớp; mẫu giáo 2,2 gv/lớp.

-Trình độ giáo viên: ĐHMN: 16; CĐMN: 06; TC: 03 (Đang học nâng cao trình độ ĐH: 03; Th.s: 0)

- Công tác kiểm tra, dự giờ, chuyên đề, các hội thi của cô và trẻ.

+ Kiểm tra nội bộ: 06. Xuất sắc: 04, khá: 02

+ Dự giờ 85 hoạt động: Xếp loại tốt 72/85 = 84,7%, khá 13/85 = 15,3%

+ Hồ sơ sổ sách: 22/25 hồ sơ xếp loại tốt; 03/25 bộ xếp loại khá.

Nhà trường đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp thành phố năm học 2020-2021: Thực hiện  theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 Thông tư Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở: 15/15 giáo viên tham gia thi và đạt loại giỏi

Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2020 - 2021:

 03 giáo viên tham dự. Kết quả xếp loại giỏi 03/03 giáo viên đạt 100%

Nhà trường tổ chức thành công các ngày hội, hội thi cho trẻ: Ngày hội đến trường của bé; Vui hội trăng rằm; Chia tay các bé mẫu giáo 5 tuổi ra trường và vui tết thiếu nhi 1/6 (Hình thức trực tuyến).

 Kết quả triển khai một số nội dung, các chuyên đề: Tổ chức 02 chuyên đề xếp loại tốt, sau mỗi chuyên đề tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm.

Tổ chức cho CB,GV cốt cán tham dự sinh hoạt chuyên môn cụm trung tâm để học tập, chia sẻ kinh nghiệm ở các trường mầm non trong cụm  

Nhà trường đã bình xét thi đua theo các đợt phát động thi đua và Biểu dương khen thưởng CB, GV, NV có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua trong năm học theo các đợt và cả năm.

 6. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

- Nhà trường đã tích cực học tập kinh nghiệm, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các đơn vị bạn vào trong giáo dục tại trường mình.

- Trong học năm học 2020 - 2021 nhà trường không thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Nhà trường tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025  thành lập tổ công nghệ thông tin. Hệ thống thư điện tử của trường đã đáp ứng được yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Trường đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử, các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý ăn bán trú, tính khẩu phần ăn của trẻ; phổ cập giáo dục và chống mù chữ; phần mềm quản lý văn bản Voffice, phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm thi đua, phần mềm kiểm định chất lượng …

Ban giám hiệu luôn quan tâm tổ chức chỉ đạo, quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm học, thành lập ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 và phân công trách nhiệm cho CBQL, GV phụ trách nhiệm vụ CNTT.

100% giáo viên soạn giáo án bằng máy tính, tự chọn tài liệu và phần mềm để giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng các video hướng dẫn cha mẹ cùng phối hợp với nhà trường thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi cùng con tại nhà. Từng bước xây dựng nội dung giáo dục để triển khai dạy trẻ học trực tuyến khi trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid 19. Để đảm bảo kế hoạch chăm sóc giáo dục đã xây dựng từ đầu năm, mỗi giáo viên thực hiện quay 2 video/1 ngày gửi đến nhóm zalo của lớp mình phụ trách, video đảm bảo chất lượng về âm thanh, hình ảnh, nội dung giáo dục được quy định trong chương trình GDMN, thiết kế video dưới hình thức “Học bằng chơi, chơi mà học” thời lượng không quá 5 phút.

Công tác tổng hợp, báo cáo có thể thực hiện trực tuyến từ hệ thống tuân thủ theo quy định và các biểu mẫu của ngành giáo dục số liệu báo cáo được cập nhật kịp thời và đầy đủ; việc báo cáo định kỳ, đột xuất nhanh chóng và có tính chính xác cao; giảm thiểu được thủ tục hồ sơ sổ sách, các mẫu biểu đã được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ GDĐT. Cập nhật đầy đủ dữ liệu về cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, cơ sở vật chất … lên phần mềm quản lý giáo dục đảm bảo chính xác, kịp thời. Sử dụng hiệu quả các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý ăn bán trú, tính khẩu phần ăn của trẻ, SMAS, kiểm định chất lượng giáo dục…

100% giáo viên có địa chỉ email để tiếp nhận công việc được giao

Viết tin bài các hoạt động chính của nhà trường và đăng tải lên website trong năm học 2020-2021 ít nhất 3 bài/tháng.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin điện tử trong quản lý đảm bảo thực hiện thông tin, báo cáo về Phòng GD&ĐT kịp thời, chính xác.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, văn bản của nhà nước tới các bậc phụ huynh như: Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019; Chương trình giáo dục mầm non; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Gắn truyền thông với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Kiểm định chất lượng giáo dục; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và các hoạt động ngày hội, ngày lễ trong các cơ sở giáo dục mầm non, các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo tháng, chủ đề theo năm học để đảm bảo công tác nuôi dạy trẻ ngày càng tốt hơn.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp thiết thực và hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn phường. Đảm bảo trên Websize của nhà trường có ít nhất 03 tin (bài)/tháng đăng tải về các hoạt động có liên quan đến giáo dục mầm non, nội dung phù hợp và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của ngành về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền trên trang Web, đã chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non, biểu dương những tấm gương cán bộ quản lý, giáo viên điển hình tiên tiến, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, gương người tốt việc tốt, tấm gương tiêu biểu, gương mẫu, tận tụy với nghề, những tấm gương vượt khó trong phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới và sáng tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, có những cống hiến đặc biệt đối với cấp học mầm non và xã hội. Tuyên truyền ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non; Nhu cầu năng lượng của trẻ ở trường mầm non; vệ sinh cá nhân; Giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống cho trẻ; Giáo dục trẻ chấp hành luật lệ an toàn giao thông, yêu quê hương đất nước, tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng các hình thức: Họp phụ huynh đầu năm, góc tuyên truyền, tờ rơi, trò chuyện trao đổi thông qua giờ đón và trả trẻ, trên trang Wed của nhà trường. Tuyên truyền các gia đình có trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập ở trường mầm non: Cách chăm sóc trẻ sốt, ốm, sau khi ốm; Vệ sinh răng miệng; Vai trò của sữa đối với sự phát triển của trẻ; Phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ; Phòng chống dịch bệnh Covid 19; Phòng chống tai nạn thương tích; Bệnh ngoài da; Phòng bệnh cho trẻ khi giao mùa; Phòng bệnh mùa hè cho trẻ;  Phòng chống ngộ độc thực phẩm; Bảo vệ môi trường; Biện pháp phòng bệnh còi xương cho trẻ; Bệnh truyền nhiễm và thời gian cách ly; Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

- Kết quả 100% phụ huynh nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của nhà trường cả về vật chất lẫn tinh thần.

9. Công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Nhà trường đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban, cán bộ y tế làm phó ban, các thành viên gồm cán bộ, giáo viên và các thành phần liên quan; Đưa ra thông báo kịp thời gửi đến các bậc phụ huynh đảm bảo sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ

Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ công tác, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường;

Giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế làm đầu mối tham mưu cho Ban giám hiệu, tổ công tác phòng chống dịch trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường;

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về quy trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Phối hợp với Trạm y tế xã Huống Thượng thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi và các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ y tế, bộ giáo dục đào tạo trong các CSGDMN như: CB, GV, NV, phụ huynh, trẻ khi đến trường và đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang; Hạn chế đến những nơi tập trung đông người, thực hiện 5K và báo cáo thông tin thường xuyên vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần trên phần mềm an toàn Covid-19

Trong thời gian dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp nhà trường luôn làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời đến các phụ huynh, từ đó có sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường đảm bảo đạt hiệu quả. Thực hiện quay video hướng dẫn trẻ học và chơi tại nhà đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục năm học đã xây dựng. Đặc biệt quan tâm chú ý đối với trẻ các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi tập trung vào nội dung nhận biết chữ cái, số lượng, hình, khối để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

Kinh phí: 38.315.000 đồng

Mua đồ bảo hộ cho y tế, thuốc y tế: 1.000.000 đồng

         Ga trải bàn y tế, ga trải giường phòng cách ly: 240.000 đồng

Khẩu trang, găng tay y tế: 625.000 đồng

Mua nước rửa tay cho trẻ: 8.400.000 đồng

Phun khử khuẩn phòng chống dịch : 11.700.000 đồng

Phun muỗi phòng chống dịch : 14.700.000 đồng

In tranh ảnh băng zôn phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống

dịch covid – 19: 1.650.000 đồng

II. Đánh giá chung

1. Những kết quả nổi bật trong năm học 2020-2021.

Các hoạt động của nhà trường đều bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, tổ chức thực hiện  nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động.

Công tác quản lý chỉ đạo các tổ chuyên môn, bộ phận đều chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phân công, bố trí đội ngũ hợp lý, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các từng thành viên đoàn thể trong nhà trường. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, công tác thao giảng, hội thi của cô và trẻ được trú trọng. Các phong trào thi đua do Phòng giáo dục và công đoàn ngành phát động đều được triển khai và thực hiện kịp thời, có chất lượng.

Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, việc thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi. Việc tổ chức chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả.

Trẻ mạnh dạn, tự tin, có nền nếp.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì.

Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tham mưu, công tác tổ chức các ngày hội, ngày lễ, hội thi các cấp.

 Thực hiện tốt công tác xây dựng cảnh quan trường, lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

 Việc bảo quản và khai thác sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học có hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Phối kết hợp đồng bộ giữa các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của nhà trường.

2. Những khó khăn, hạn chế.

Diện tích đất của nhà trường chưa đủ theo quy định, lớp học phải học nhờ phòng Thể chất – Nghệ thuật, nhà trường chưa có đủ phòng chức năng phục vụ

công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

          Các phòng học xây dựng từ năm 1998 đến nay đã xuống cấp

3. Nguyên nhân hạn chế, giải pháp

Nhà trường xây dựng nhiều năm chưa được sửa chữa, diện tích đất đã hết không thể mở rộng.

Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo: Tham mưu với các cấp lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu để chuyển vị trí trường đến vị trí mới để sớm xây dựng trường mới

4. Phương hướng trong thời gian tới

Làm tốt công tác tham, mưu với lãnh đạo các cấp, các ban nghành đoàn thể, các tổ chức xã hội để duy trì và thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra.

 Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực cho GDMN đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và chất lượng nhà

trường nói riêng không ngừng nâng cao và phát triển.

- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ban nghành đoàn thể để dự án xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường hoàn thành đúng tiến độ.

III. Kiến nghị

1. Đối với địa phương

Tham mưu với cấp trên đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng trường mầm non sang vị trí mới, tạo điều kiện cho nhà trường nhằm khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất,

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL và các tổ trưởng chuyên môn

Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi còn thiếu cho nhà trường.

Trên đây là Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Huống Thượng./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- PGDĐTTP (B/c);

- ĐU-HĐND-UBND xã HT;

- Lưu: NT.

 

TM. NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

Phạm Thị Thế